הכנסו לדף
    הפייסבוק שלנו
 


זכויות נפגע בעבודה

כל עובד אשר נפגע תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו, לרבות עצמאי, ואפילו במקרה בו ארעה תאונה לעובד "בדרכו מביתו לעבודה ובחזרתו מן העבודה לביתו" , זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי על מנת שיכיר בתאונה כ-"תאונה בעבודה".

הקביעה אימתי תחשב מחלה כ"מחלת מקצוע", נעשית על פי "רשימה סגורה" של מחלות מקצוע המפורטות בתקנות הביטוח הלאומי (דוגמא למחלות המצויות ברשימה: שחפת, שיתוק ילדים, סרטן עור, מחלת קייסון, עוויות, מחלות קרינה, מחלות עצבים, פרקים, גידים, שרירים, ליקוי שמיעה).

באופן פשטני ניתן לומר כי פגיעה בעבודה היא תאונה בעבודה או מחלת מקצוע או פגיעה מיקרוטראומה אשר מזכה את הנפגע במגוון של הטבות מהמוסד לביטוח לאומי. לעיתים זכאי הנפגע  לקבלת מענק (תשלום חד פעמי), לעיתים זכאי הוא לקצבה (תשלום חודשי) ולעיתים זכאי לסעד אחר כגון סיעוד.


תביעה לדמי פגיעה - הודעה על פגיעה בעבודה

בשלב הראשון, בסמוך להתרחשות הפגיעה, יש להגיש למוסד לביטוח לאומי הודעה על פגיעה בעבודה לקבלת דמי פגיעה. את התביעה לדמי פגיעה יש למסור למוסד לביטוח לאומי בתוך 12 חודשים מן היום שבו נעשה הנפגע לא מסוגל לעבודה. הגשת התביעה לאחר המועד הזה עלולה לפגוע בזכות לגמלה, כולה או חלקה. מומלץ להגיש את התביעה במועד הקרוב ביותר לפגיעה.


נפגע בעבודה יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה בהתקיים התנאים האלה:

1. הוא המציא "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" מהרופא המטפל או ממרפאת תאונות עבודה, שבה צוינה התקופה שהוא אינו מסוגל לעבוד.

2. התובע לא עבד למעשה בתקופה האמורה.

דמי הפגיעה נועדו לפצות את המבוטח על אובדן שכר או הכנסה עקב הפגיעה בעבודה, והם משולמים בעד פרק הזמן שלא עבד בכל עבודה ונזקק לטיפול רפואי, ולכל היותר בעד 13 שבועות (91 ימים), הנמנים ממחרת יום הפגיעה וזאת עד לתקרה של 25,597 שקל. אם בהסכם הקיבוצי במקום העבודה נקבע שהמעסיק ישלים לעובד את ההפרש לשכר מלא, הוא יקבל את מלוא השכר.


תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה - ועדות רפואיות

במקרה שהפגיעה מהתאונה הוכרה כפגיעה בעבודה, מתקיים הליך בביטוח לאומי לקביעת אחוז הנכות, ובהתאם לאחוז הנכות נקבעת לנפגע קצבת נכות קבועה או מענק חד-פעמי. אם אותו אדם מבוטח בתוכנית פנסיונית או בביטוח מנהלים הכולל אובדן כושר עבודה, הוא זכאי גם לסכום נוסף מהביטוח (גם במקרה של אובדן כושר עבודה זמני).

מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית (רופא אחד או שני רופאים, שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי, והם מומחים בפגיעות מסוג פגיעתו של המבוטח).

הוועדה הרפואית תבדוק, אם נכותו של המבוטח היא תוצאה מן הפגיעה בעבודה ובאיזו מידה, ותקבע את דרגת נכותו מעבודה. בשעת הצורך תשתף הוועדה בדיוניה יועץ רפואי, או תדרוש מן המבוטח להיבדק בדיקות נוספות.

הוועדה הרפואית קובעת את דרגת הנכות לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרת בתקנות הביטוח הלאומי. ברשימה מופיע לצד כל ליקוי רפואי אחוז נכות מוגדר שיש לקבוע.

על החלטת הוועדה הרפואית בדבר דרגת הנכות מעבודה אפשר לערער לפני הוועדה הרפואית לעררים. את הערר, בצירוף נימוקים, יש למסור בכתב בתוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית (את נימוקי הערר אפשר להגיש גם בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה). גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית לפני הוועדה הרפואית לעררים.

הזכאות לקצבת הנכות נקבעת מסיום התקופה שבעדה שולמו לך דמי הפגיעה. אם לא שולמו לך דמי פגיעה, זכאותך תיקבע ממחרת יום הפגיעה. אם חלית במחלת מקצוע, תתחיל זכאותך מסיום התקופה שבעדה שולמו לך דמי הפגיעה, ואם לא איבדת את כושרך לעבודה, תתחיל זכאותך מהיום שבו, לדעת הוועדה, נוצרה הנכות עקב מחלת המקצוע.

במקרים שבהם הנפגע סבור שביטוח לאומי טעה בקביעתו - למשל, לא הכיר בו כנפגע תאונת עבודה או לא פסק לו אחוזי נכות כראוי - יכול הנפגע להגיש תביעה על אי הכרה בתביעתו כנגד המוסד לביטוח לאומי או לחילופין להגיש ערעור על החלטת הועדה הרפואית לעררים לבית הדין האזורי לעבודה בשאלה משפטית בלבד.


תקנה 18 א - נכה נזקק

התנאים להגדלת דרגת נכות רפואית זמנית שנפסקה לנפגע בעבודה.

בקביעת דרגת נכות זמנית הועדה הרפואית לא מחוייבת להסתמך על מבחני הנכות ושיעורי הנכות שלצידן, כאמור לעיל. כך שלמעשה, יכול להיווצר מצב בו לנפגע תיפסק נכות זמנית לתקופה ארוכה וממושכת ובשיעור נמוך מאוד אשר תזכה אותו בקצבה בסכום כספי זעום ביותר.

כך למשל קביעה של נכות זמנית בשיעור % 10 או % 15 לתקופה של שנה, או יותר, בגינה יהא הנפגע זכאי לקצבה חודשית בסכום של כמה מאות שקלים בודדים.

במצב זה, נפגע אשר אין לו יכולת קיום באותה התקופה- אין הוא מסוגל לעבוד בשל הפגיעה ואין לו מקורות הכנסה אחרים, רשאי להגיש תביעה להכרה "כנכה נזקק" בהתאם לתקנה 18 א' לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגיע עבודה ), התשט"ז-1956 . באם תוכר תביעתו, יוכל הנפגע להנות מהגדלת נכותו הזמנית למשך תקופה קצובה, אשר תזכה אותו בקצבה חודשית גבוהה יותר מזו שנפסקה לו.

בהתאם להוראות תקנה 18 א' הנ"ל, על מנת שהנפגע ייחשב כ"נכה נזקק" עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים:

1. שועדה רפואית תיקבע לנפגע נכות לזמן מוגבל, או נכות בדרגה זמנית.

2. השני, שועדה המכונה "הרשות" - המורכבת מפקיד שיקום, רופא מוסמך ומעובד המוסד תיקבע, כי אין לדעתה סיכוי סביר שהנפגע ימצא עבודה ואין לו כל הכנסה מתעסוקה. במסגרת בדיקותיה רשאית הועדה לדרוש להעמיד הנפגע לחקירה ואף לדרוש הן מהמוסד והן מהנפגע מידע ומסמכים לצורך מתן החלטתה.
 
3. משעמד הנפגע בתנאים הנ"ל מוסמכת ועדת "הרשות" לקבוע לו נכות לזמן מוגבל או נכות זמנית בשיעור של % 100 לתקופה של עד 4 חודשים. קביעה זו יכולה לזכות את הנפגע שהוכר כ"נכה נזקק" בקצבת הנכות המירבית לה יהא זכאי הנפגע.

4. עם סיום תקופת הזכאות לקצבת "נכה נזקק" רשאי הנפגע לשוב ולהגיש תביעתו למשך תקופות נוספות, והכל בכפוף לעמידה בתנאים הקבועים בתקנה.

תקנה 15

התנאים להגדלת דרגת נכות רפואית צמיתה שנפסקה לנפגע בעבודה.
על פי סעיף 118 לחוק הביטוח הלאומי לועדה הרפואית הסמכות הבלעדית לקבוע אם הנכות שטוען לה הנפגע נובעת מהפגיעה בעבודה וכן את סוג הפגיעה ואת שיעור הנכות.

אומנם, עיקר הדיון בפני הועדה הרפואית מתמקד בשאלת שיעור הנכות הרפואית וסוג הנכות שהותירה הפגיעה אצל הנפגע. אולם, במקרים רבים לפגיעה השלכות נוספות מעבר למצבו הרפואי של הנפגע הנוגעות לכושרו לעבוד ולהשתכר.

כך למשל, כאשר הפגיעה בעבודה גרמה לנפגע לירידה חלקית או מלאה בשכרו שעובר לתאונה, עקב כך שהנפגע אינו מסוגל עוד לבצע את עבודתו הקודמת וכעת לאחר הפגיעה הוא נאלץ לבצע עבודה קלה יותר בשכר נמוך מאוד. או כאשר הנפגע פוטר מעבודתו בשל מצבו הקשה והוא מצוי במצב בו אין לו כל הכנסה ואין לו יכולת לשוב לעבודתו הקודמת או לכל עבודה אחרת. למקרים אלו התקין המחוקק את תקנה 15 המאפשרת לועדה הרפואית לסטות מנכותה הרפואית ובכך להגדיל את הנכות במקסימום במחצית הנכות הרפואית שנקבעה . בקביעת דרגת הנכות הרפואית אין כל התחשבות במצבו הסוביקטיבי של נפגע אחד מול אחר. דרגת הנכות נקבעת באופן פונקציונלי כאשר לכל סוג פגיעה יש את אחוז הנכות בצידה.

לצורך ההחלטה באם להחיל בעניינו של הנפגע את תקנה 15 ובאיזה שיעור תוגדל נכותו נוהגת הועדה הרפואית להתייעץ עם ועדת "הרשות". מדובר בוועדה המורכת מפקיד שיקום, רופא מוסמך ומעובד המוסד, אשר תפקידה לקבוע אם הנפגע עונה למבחנים הקבועים בתקנה 15 והאם מתקיימים בעניינו אחד מאלה: אי יכולתו לחזור לעבודתו, או ירידה ניכרת בהכנסתו ולא לזמן מוגבל.

בסיום בדיקותיה מעבירה ועדת "הרשות" המלצותיה לידי הוועדה הרפואית, אשר בסמכותה לקבלם או לדחותם או להחליט אחרת , כפי שתימצא לנכון. למעשה, הוועדה הרפואית איננה כבולה בהמלצות ועדת "הרשות", אך בפועל נוהגת היא לסטות מהמלצות אלה לעיתים רחוקות.

במידה ונמצא כי הנפגע עמד בתנאי התקנה, מוסמכת הוועדה להורות על הגדלת נכותו "עד מחצית מזו נשקבעה לו" כאמור בתקנה 15(א). במידה והחליטה הוועדה הרפואית על הגדלת נכותו הצמיתה יהא הנפגע זכאי לתשלום גמלה על פי שיעור הנכות הכולל שנקבע לו.
 

זכויות נוספות לנפגע

לנפגע עומדות זכויות נוספות כגון: שיקום, ניידות, שירותים מיוחדים ועוד .
 

 
 

גם זו תאונת עבודה: חטף התקף לב בזמן ויכוח -
ויפוצה ע"י הביטוח הלאומי

13.3.2012

לכתבה המלאה
 
כמה שווה אצבע מוגבלת בתנועה?
9.3.2012

לכתבה המלאה
 
יותר ממיליון שקלים פיצויים למשפחתה של אישה
שקרס עליה עץ

3.2.2012

לכתבה המלאה
 
760 אלף שקל פיצויים לאדם שנפגע בתאונת דרכים
16.1.2012

לכתבה המלאה
 
יקבל פיצויים בסך 1.8 מיליון ש"ח בגין פציעה בעין
לכתבה המלאה
 
האם התקף לב שאירע בעבודה, הוא תאונת עבודה?
7.10.2011

לכתבה המלאה
 
העד התנהג לא יפה, המוסד לביטוח לאומי ישלם
פורסם 19.8.11

לכתבה המלאה
 
תעוקת חזה הוכרה כפגיעה בעבודה
פורסם 29.7.11

לכתבה המלאה
 
רוכב אופניים שנפגע בתאונת דרכים פוצה ב-1.5 מליון שקלים
פורסם 6.5.11

לכתבה המלאה
 
שליח שעבר תאונה יפוצה ב- 205 אלף שקלים
פורסם 15.4.11

לכתבה המלאה
 
נפגע בתאונה, קיבל כסף
פורסם 18.3.11

לכתבה המלאה
 
ההתרגשות בעקבות מציאת המסמך הסודי
השפיעה על הלב

פורסם 4.3.11

לכתבה המלאה
 
משפחות של טובעים במערת המוות תובעים 2.5 מליון שקלים
כל אחת

פורסם 11.2.11

לכתבה המלאה
 
חדשות ערוץ 2 - כתבה על הטביעות למוות במערה וראיון עם עו"ד ערן בקר
לצפייה לחץ/י כאן
 
גם זה קורה:
מס ההכנסה יחזיר 770 אלף שקלים

פורסם 28.1.11

לכתבה המלאה
 
ראה גופות שרופות במלחמה,
מבקש שיכירו בו כנכה של משרד הביטחון

פורסם 14.1.11

לכתבה המלאה
 
נפל עליה קלסר, קיבלה מענק מהביטוח הלאומי
פורסם 17.12.10

לכתבה המלאה
 
נפל במרכז הספורט, תובע יותר ממליון שקלים
פורסם 3.12.10

לכתבה המלאה
 
הטעות בזיהוי עלתה למשטרת ישראל ולמדינה 200 אלף שקל
פורסם 29.10.10

לכתבה המלאה
 
אלמנתו של תושב הצפון תקבל 1.4 מליון שקלים פיצויים 
פורסם 14.10.10

לכתבה המלאה
 
תושבת הצפון שנדרסה תפוצה בכחצי מליון שקלים
פורסם 21.9.10

לכתבה המלאה

 
"המערה באכזיב פסטורלית?"
פורסם  3.9.10

 
"מוות במערה באכזיב"
פורסם בידיעות אחרונות 3.9.10

לכתבה המלאה
 
האישה התאילנדית דרשה לחלוק את הירושה עם האלמנה ונדחתה
פורסם   28.7.10

לכתבה המלאה
 
מדריך שהוכה בידי חניכיו תובע 1.5 מליון שקל מהפנימייה
פורסם   18.6.10

לכתבה המלאה
 
נפגעה בניתוח בשלפוחית השתן ותפוצה ב-150 אלף שקלים
פורסם   10.6.10

לכתבה המלאה

 
נפלה בדרך לרכבת וקיבלה יותר מ-350 אלף שקל פיצויים
פורסם  20.5.10

לכתבה המלאה

 
כאבים קלים בגב התחתון שווים 213 אלף שקל
פורסם  5.3.10

לכתבה המלאה
 
יקבל חצי מליון שקל פיצויים בלי שנקבעו לו אחוזי נכות
פורסם  30.10.09

לכתבה המלאה
 
הוכר כנפגע עבודה למרות שהתנדב
פורסם  2.10.09

לכתבה המלאה
 
תושבת נהריה שנפגעה מרכב תפוצה ביותר ממליון שקלים
פורסם  11.9.09

לכתבה המלאה
 
נפגע בדרכו לטפל בתאונה אחרת, ויפוצה
פורסם  28.8.09

לכתבה המלאה
 
עובד העירייה נעלב מהמנהלת ויוכר כנפגע תאונת עבודה
פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
עובד עירייה שהוחלט להופכו למטאטא רחובות יוכר
כנפגע תאונת עבודה

פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
תביעה: הבלשים גרמו התקף לב בעקבות טעות בזיהוי
פורסם  6.3.09

לכתבה המלאה
 
"השוטרים טעו בזיהוי והפכו קיבוצניק לנכה"
התפרסם בידיעות אחרונות 6.3.09

לכתבה המלאה
 
תושב הצפון תובע 2.5 מליון שקלים
מהמשטרה על טעות בזיהוי

פורסם  5.3.09

לכתבה המלאה
 
נחשפה לאזבסט, חלתה בסרטן ותובעת 2.5 מליון שקל
פורסם  15.1.09

לכתבה המלאה
 
בן 26 יוכר כנכה צה"ל
פורסם  22.12.08

לכתבה המלאה
 
ננשכה ע"י כלב ותפוצה ב-250 אלף שקל
פורסם  17.7.08

לכתבה המלאה
 
בת 78 תפוצה ב-209 אלף שקל
פורסם  6.6.08

לכתבה המלאה
 
בית הדין לעבודה הכיר בליקוי שמיעה תאונת עבודה
פורסם  21.3.08

לכתבה המלאה
 
קיבל פיצויים 11 שנים לאחר התאונה
פורסם   22.2.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט: מנהל השוק חלה לאחר שהותקף מילולית
פורסם  11.1.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט קבע: יש קשר בין אוטם שריר הלב לעבודה
פורסם   11.1.08

לכתבה המלאה
 
נפצע בתאונת דרכים ויקבל 3 מליון שקל
פורסם   28.12.07

לכתבה המלאה
 
הכלב נשך את האישה בשדיה ובעליו נתבעים לשלם
1.5 מליון שקל

פורסם    21.12.07

לכתבה המלאה
 
85 אלף שקל פיצוי לאישה שנפגעה בעמוד השדרה
במהלך הרדמה

פורסם   16.11.07

לכתבה המלאה
 
280 אלף שקל לצעירה שנפצעה בתאונת דרכים
למרות שאין לה אחוזי נכות

פורסם  19.10.07

לכתבה המלאה
 
החליק באולם שמחות ויקבל 51 אלף שקל
פורסם  25.7.07

לכתבה המלאה
 
תושבת עכו שנפצעה מקריסת קיר תובעת 2 מליון שקל
מקלאבמרקט

פורסם   25.5.07

לכתבה המלאה
 
תושב נהריה תובע 2.5 מליון שקל מקליניקה לטיפולי לייזר
פורסם  26.1.07

לכתבה המלאה
 
משפחתו של תושב הצפון שנהרג בתאונת רכבת
תובעת 2.5 מליון שקל

פורסם   1.12.06

לכתבה המלאה
 
 
סטודנט שנפצע בתאונת דרכים יקבל פיצויים של
כ-340 אלף שקל

פורסם    17.11.06

לכתבה המלאה
 
 
בת 90 תקבל 90
פורסם   1.9.06

לכתבה המלאה
 
 
מתקין אזעקות הוכר כנפגע ב"מחלה מקצועית"
פורסם  7.7.06

לכתבה המלאה
 
 
חברת החשמל תשלם למשפחה כ-840 אלף שקל
פורסם  9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
כ-850 אלף שקל פיצויים למשפחה שבנה התחשמל למוות
פורסם    9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
נפגע בקרסול בתאונת דרכים ויקבל מהביטוח 248 אלף שקל
פורסם   24.2.06

לכתבה המלאה
 
 
טוען שחלה עקב תאונה ותובע את הביטוח ב-2.5 מליון שקל
פורסם   18.11.04

לכתבה המלאה
 

תושבת נהריה שנפצעה בתאונת דרכים
תקבל 300 אלף שקל פיצויים

פורסם  12.03

לכתבה המלאה

 
 
 
 
ערן בקר - משרד עורכי דין   כתובת. רח' הרצל 75 נהריה  22446  טל' רב קווי. 04-9001056  פקס. 04-9001057  דואר אלקטרוני. eran.ebeker.co.il@gmail.com
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com