הכנסו לדף
    הפייסבוק שלנו
 


ירושה ומשפחה

צוואה - עריכת צוואה

אדם, אשר בבעלותו רכוש, ואין הוא מעוניין שרכושו יחולק לאחר מותו באופן הקבוע בחוק הירושה, מומלץ שיערוך צוואה. כאשר מוריש כותב בחייו צוואה, בדעה צלולה, הוא יכול לחלק את רכושו כראות עיניו, לנשל את יורשיו החוקיים, להוריש את רכושו או חלקו ליורשים שאינם יורשים על פי דין, לקבוע אופן חלוקה שונה מזה הקבוע בחוק הירושה, וכיוצ"ב.
לעריכת צוואה חשיבות ראשונה במעלה, במידה והנכם מצויים בהליכי גירושין עם בן זוגכם. כל עוד לא התגרשתם בפועל, בן הזוג יירש אתכם, במקרה של פטירה, כיורש על פי דין. על מנת למנוע מצב זה, מומלץ להזדרז ולערוך צוואה, בה תצוו את רכושכם כפי רצונכם. הדברים נכונים גם כאשר אתם חיים עם בן זוג, בפרק ב', אך לא מעוניינים כי הוא יירש את רכושכם, וגם במקרים של ידועים בציבור, בעיקר אם אחד מבני הזוג נשוי לאחר.  צוואה תקפה כל עוד אין צוואה אחרת, מאוחרת יותר. צוואה חדשה מבטלת את קודמתה, אלא אם קיים פגם בצוואה החדשה שהופך אותה לבלתי חוקית.
לעיתים, יורשים על פי דין שנושלו מהצוואה, מסרבים לקבל את רוע הגזירה, ופונים לבית המשפט בניסיון לפסול את הצוואה. אחת הטענות הנפוצות היא כי המצווה לא היה בדעה צלולה בעת החתימה על הצוואה. על מנת להתגבר על טענה מהסוג הזה, מומלץ להצטייד באישור רפואי בדבר מצבו הנפשי של המצווה בעת עריכת הצוואה, קל וחומר כשהמצווה קשיש, חולה, נוטל תרופות, או מאושפז בבית חולים בעת עריכת הצוואה.
מומלץ לשמור על הצוואה במקום שמור ובטוח, אך לשתף אדם קרוב על מקום הצוואה. צוואה שלא תמצא, לא ניתן יהיה לפעול על פיה, והעיזבון יחולק ליורשים על פי דין.
 
הדרך הבטוחה ביותר והמומלצת ביותר היא להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה, אך לא ניתן לעשות זאת באמצעות שליח, אלא על המצווה להפקיד את הצוואה בעצמו.


סוגים של צוואות

חוק הירושה מכיר בארבעה סוגים של צוואות, על פי הפירוט שלהלן:

צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד היא מסמך, בו כותב המצווה מה יעשה ברכושו לאחר פטירתו, מי הם יורשיו, ואופן חלוקת העיזבון. על מנת שצוואה מעין זו תהא בעלת תוקף משפטי, על המצווה לכתוב את הצוואה בכתב ידו, לציין את תאריך עריכת הצוואה, ולחתום על הצוואה בחתימת ידו. צוואה שנערכה באופן זה, חשופה לטענות פסלות רבות, לכן מומלץ שלא לערוך צוואה בכתב יד.

צוואה בפני עדים - על מנת שצוואה זו תקבל תוקף משפטי, עליה להיות ערוכה בכתב, עליה לשאת את תאריך עריכתה, ולהיות חתומה על ידי המצווה בפני שני עדים (שאינם יורשים על פי הצוואה), לאחר שהצהיר בפניהם כי זוהי צוואתו. העדים מאשרים במעמד חתימת הצוואה, כי המצווה הצהיר כך, וחתם על הצוואה.

צוואה בפני רשות – צוואה בפני רשות ניתן לערוך בפני שופט, רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה, או חבר בית דין דתי. עריכת הצוואה נעשית על ידי הגשת הצוואה לאחד מן הגופים הללו, או באופן בו המצווה מצווה בעל פה את צוואתו, בפני אחת מן הרשויות. דברי המצווה יקראו על ידי נציג הרשות המוסמכת, המצווה יצהיר כי זוהי צוואתו, ונציג הרשות יאשר על גבי הצוואה שהיא נקראה, וכי המצווה הצהיר כאמור.

צוואה בעל פה ("שכיב מרע") – בנסיבות מתאימות, יכול המצווה לומר את צוואתו בעל פה. דרך זו שמורה לאדם שעומד למות בתוך זמן קצר, אדם גוסס או אדם שמאמין כי הינו גוסס. על מנת שצוואה מעין זו תהא בעלת תוקף משפטי מחייב, על המצווה לצוות בעל פה את תוכן צוואתו, בפני שני עדים, הדוברים את שפתו. דברי המצווה, בציון היום והנסיבות לעשיית צוואה , יירשמו בזכרון-דברים שייחתם בידי שני העדים ויופקד על ידם אצל הרשם לענייני ירושה. רישום, חתימה והפקדה כאמור, ייעשו ככל האפשר בסמוך לאחר שניתן לעשותם. צוואה בעל פה בטלה כעבור חודש ימים לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

פסילת צוואה

סעיף 35 לחוק הירושה, קובע כי צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה, או היה עד לעשייתה, או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת-צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה - בטלה.
משמעות ההוראה היא כי אם השתכנע בית במשפט, שזוכה על פי צוואה, היה מעורב ביצירת הצוואה, על פי הפירוט שבחוק, בטלה ההוראה המזכה, והדברים אמורים גם לגבי בן זוגו של הנהנה.

על מנת להיכנס למסגרת סעיף זה, ולהיחשב כמי שהיה מעורב ביצירת הצוואה, אין צורך להוכיח השפעה פסולה, וגם אם הנהנה יוכיח כי לא השפיע באופן פסול על המצווה, ההוראה המזכה את הנהנה תפסל. הרציונאל שעומד מאחורי הדברים, כי די במעורבות על מנת לעורר חשד כי המצווה הושפע באמצעים שאינם כשרים, לצוות באופן שציווה. הוראה זו, מורה על ביטול צוואה או חלקה, גם אם הנהנה שהיה מעורב באופן כזה או אחר בעריכת הצוואה, לא השפיע כלל על המצווה, והצוואה נתנה בדעה צלולה ומתוך רצון חופשי של המצווה. בתי המשפט פירשו סעיף זה בחוק הירושה באופן מצומצם, ובית המשפט יבדוק כל מקרה על פי הנסיבות המיוחדות שלו.

השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30 לחוק הירושה קובע כי, הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה. הטוען לפגם בכשרות הצוואה בשל התקיימות אחד מן הטעמים הללו, עליו נטל ההוכחה.

צו קיום צוואה

על מנת שניתן יהיה לפעול על פי הצוואה, ולחלק את העיזבון בין היורשים, יש צורך בהגשת בקשה למתן צו קיום צוואה, לרשם לענייני ירושה. בקשה זו יכול שתוגש על ידי מי מהיורשים על פיה, או על ידי כל אדם המעוניין במתן הצו. דין צו קיום הצוואה כדין פסק דין, הוא אינו מתיישן, והוא יפה כלפי כל העולם.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ירושה על פי דין

כאשר אדם אינו מותיר אחריו צוואה, לא ניתן להביע את רצונו אפילו באם הוא היה ידוע לכל, וכל רכושו יחולק בין קרוביו בהתאם לסולם העדיפויות הקבוע בחוק הירושה.

ירושות יחולקו לקרובי המוריש והם: מי שהיה במות המוריש בן/בת זוגו/זוגתו, ילדי המוריש וצאצאיהם, הורי המוריש וצאצאיהם, הורי הוריו של המוריש וצאצאיהם.

בסולם העדיפויות נקבע שלוש מדרגות ירושה. ניתן לרשת רק במדרגה אחת ואין חשיבות למספר היורשים באותה מדרגה. כלומר באם נמצא במדרגה מסוימת יורש אחד אזי כל העזבון הולך אליו ובאם נמצאים מספר יורשים מבוצעת חלוקה שווה כאשר שאר היורשים המצויים בשאר המדרגות אינם יורשים דבר.
להלן סדר המדרגות על פי הם נקבעים ירושות לפי סדר העדיפויות:
מדרגה א - ילדיו, נכדיו וניניו של המוריש
מדרגה ב - הוריו, אחיו ואחיותיו ואחיינו של המוריש
מדרגה ג - סבו וסבתו ודודו ובני דודו של המוריש

זכות הירושה של בן זוג

בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העיזבון, על פי הפירוט שלהלן:

• אם הניח המוריש ילדים או נכדים או הורים – חצי

• אם הניח המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים - שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.

• אם לא הניח המוריש ילדים, נכדים, הורים, אחים או אחיינים, יורש בן הזוג את העיזבון כולו.


חליפיו של יורש

ילדו של מוריש שמת לפניו והשאיר ילדים, הילדים יורשים במקומו, ועל דרך זו יורשים ילדים של כל אחד מקרובי המוריש שמת לפניו. הוראות אלה לא יחולו כאשר המוריש הניח בן-זוג וכן הורים או הורי הורים.

יורש פסול ויורש שהסתלק
מי שנמצא פסול לרשת או שהסתלק מחלקו בעיזבון שלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש, חלקו מתווסף לשאר היורשים על פי חלקיהם.

ירושה מכוח אימוץ

מי שאומץ כדין יורש את מאמצו כאילו היה ילדו, וכן יורשים את המאמץ צאצאי המאומץ. המאומץ וצאצאיו אינם יורשים על פי דין את קרובי המאמץ. המאמץ יורש את המאומץ כאילו היה הורהו, אולם קרובי המאמץ אינם יורשים על פי דין את המאומץ. מאומץ וצאצאיו יורשים את קרובי המאומץ, אולם הורי המאומץ והורי-הוריו וצאצאיהם אינם יורשים את המאומץ.

ידועה בציבור

סעיף 55 לחוק הירושה קובע, כי "איש ואישה החיים חיי משפחה במשק בית משותף, אך אינם נשואים זה לזה, ומת אחד מהם, ובשעת מותו אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר, רואים את הנשאר בחיים, כאילו המוריש שציווה לו מה שהנשאר בחיים היה מקבל בירושה על פי דין אילו היו נשואים זה לזה, והוא כשאין הוראה אחת, מפורשת או משתמעת בצוואה שהשאיר המוריש".

היסודות אותם יש להוכיח, על מנת להיחשב כידוע בציבור על פי חוק הירושה, הם כדלקמן:
• חיי משפחה
• משק בית משותף
• איש מבני הזוג לא היה נשוי לאחר, בעת הפטירה

צו ירושה

על מנת שניתן יהיה לחלק את העיזבון בין היורשים, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה למתן צו ירושה. בקשה זו יכול שתוגש על ידי כל אחד מהיורשים על פי דין, בציון הפרטים הבאים: העובדה בדבר מות המנוח, מועד הפטירה ומקומה, שמות היורשים וחלקיהם בעיזבון.
על פי תקנות הירושה, מבקש הצו חייב לשלוח הודעה ליורשים הנוספים בדואר רשום, בדבר כוונתו להגיש בקשה למתן צו ירושה.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

דיני משפחה

תחום דיני משפחה הינו תחום רחב מאד המקיף נושאים רבים הקשורים לחיי משפחה. התביעות בענייני דיני משפחה מתבררות בבית משפט המוסמך לכך הוא- בית המשפט לענייני דיני משפחה. לבית הדין הרבני יש סמכות מקבילה לדון בתחום דיני משפחה וסמכות ייחודית ובלעדית לדון בעניין הגט עצמו.

תביעות בתחום דיני משפחה יהיו בסמכות בית המשפט לענייני משפחה באם מדובר בבני משפחה ובאם מדובר בנושאים מסוימים הקבועים בחוק כענייני משפחה לדוגמא מזונות, חלוקת רכוש, החזקת ילדים, הסדרי ראייה, תביעת אבהות ואמהות ועוד. בן משפחה מוגדר בחוק כבן זוג, ידועה בציבור, בן זוג לשעבר, ילד, נכד, הורה, הורים, אחים שלו ושל בן זוגו.

בשונה מתחום האזרחי בו מוגשים תביעות לבית המשפט בשל הפרת חוזים והסכמים כתובים, בתחום דיני משפחה ההסכמים המבוצעים בין בני משפחה נעשים לרוב בעל פה, ההסכמים אינן חדים וברורים דיים וניתן לפרשם בדרכים שונות. התחום הינו מורכב ביותר בהיותו מלווה באמוציות, ויחסים מורכבים בין הצדדים המתפרצים ברגעי משבר. בתחום זה רגשות וסכסוכים גוברים על שיקולים כלכליים, עסקיים רציונאליים.

תחום דיני משפחה הינו רחב ביותר ומקיף את תתי הנושאים העיקריים הבאים:

• גירושין – מזונות ילדים, מזונות אשה, החזקת ילדים, חלוקת רכוש, אבהות, אמהות, גנבת זרע, שלום בית
• צוואות וירושות
• ידועים בציבור
• נישואין אזרחיים ונישואי תערובת
• אימוץ ילדים
• יהדות, גיור ושבות
• נוער וקטינים

סכסוכים בתחום דיני משפחה מובילים לעיתים גם לתחום הפלילי בעקבות זיופים, הונאות, אלימות בין בני המשפחה.

על מנת ליישב סכסוכים בתחום מסובך זה בין עם מחוץ לכותלי בית המשפט ובין עם בתוכם נדרש ידע משפטי .


 

 

גם זו תאונת עבודה: חטף התקף לב בזמן ויכוח -
ויפוצה ע"י הביטוח הלאומי

13.3.2012

לכתבה המלאה
 
כמה שווה אצבע מוגבלת בתנועה?
9.3.2012

לכתבה המלאה
 
יותר ממיליון שקלים פיצויים למשפחתה של אישה
שקרס עליה עץ

3.2.2012

לכתבה המלאה
 
760 אלף שקל פיצויים לאדם שנפגע בתאונת דרכים
16.1.2012

לכתבה המלאה
 
יקבל פיצויים בסך 1.8 מיליון ש"ח בגין פציעה בעין
לכתבה המלאה
 
האם התקף לב שאירע בעבודה, הוא תאונת עבודה?
7.10.2011

לכתבה המלאה
 
העד התנהג לא יפה, המוסד לביטוח לאומי ישלם
פורסם 19.8.11

לכתבה המלאה
 
תעוקת חזה הוכרה כפגיעה בעבודה
פורסם 29.7.11

לכתבה המלאה
 
רוכב אופניים שנפגע בתאונת דרכים פוצה ב-1.5 מליון שקלים
פורסם 6.5.11

לכתבה המלאה
 
שליח שעבר תאונה יפוצה ב- 205 אלף שקלים
פורסם 15.4.11

לכתבה המלאה
 
נפגע בתאונה, קיבל כסף
פורסם 18.3.11

לכתבה המלאה
 
ההתרגשות בעקבות מציאת המסמך הסודי
השפיעה על הלב

פורסם 4.3.11

לכתבה המלאה
 
משפחות של טובעים במערת המוות תובעים 2.5 מליון שקלים
כל אחת

פורסם 11.2.11

לכתבה המלאה
 
חדשות ערוץ 2 - כתבה על הטביעות למוות במערה וראיון עם עו"ד ערן בקר
לצפייה לחץ/י כאן
 
גם זה קורה:
מס ההכנסה יחזיר 770 אלף שקלים

פורסם 28.1.11

לכתבה המלאה
 
ראה גופות שרופות במלחמה,
מבקש שיכירו בו כנכה של משרד הביטחון

פורסם 14.1.11

לכתבה המלאה
 
נפל עליה קלסר, קיבלה מענק מהביטוח הלאומי
פורסם 17.12.10

לכתבה המלאה
 
נפל במרכז הספורט, תובע יותר ממליון שקלים
פורסם 3.12.10

לכתבה המלאה
 
הטעות בזיהוי עלתה למשטרת ישראל ולמדינה 200 אלף שקל
פורסם 29.10.10

לכתבה המלאה
 
אלמנתו של תושב הצפון תקבל 1.4 מליון שקלים פיצויים 
פורסם 14.10.10

לכתבה המלאה
 
תושבת הצפון שנדרסה תפוצה בכחצי מליון שקלים
פורסם 21.9.10

לכתבה המלאה

 
"המערה באכזיב פסטורלית?"
פורסם  3.9.10

 
"מוות במערה באכזיב"
פורסם בידיעות אחרונות 3.9.10

לכתבה המלאה
 
האישה התאילנדית דרשה לחלוק את הירושה עם האלמנה ונדחתה
פורסם   28.7.10

לכתבה המלאה
 
מדריך שהוכה בידי חניכיו תובע 1.5 מליון שקל מהפנימייה
פורסם   18.6.10

לכתבה המלאה
 
נפגעה בניתוח בשלפוחית השתן ותפוצה ב-150 אלף שקלים
פורסם   10.6.10

לכתבה המלאה

 
נפלה בדרך לרכבת וקיבלה יותר מ-350 אלף שקל פיצויים
פורסם  20.5.10

לכתבה המלאה

 
כאבים קלים בגב התחתון שווים 213 אלף שקל
פורסם  5.3.10

לכתבה המלאה
 
יקבל חצי מליון שקל פיצויים בלי שנקבעו לו אחוזי נכות
פורסם  30.10.09

לכתבה המלאה
 
הוכר כנפגע עבודה למרות שהתנדב
פורסם  2.10.09

לכתבה המלאה
 
תושבת נהריה שנפגעה מרכב תפוצה ביותר ממליון שקלים
פורסם  11.9.09

לכתבה המלאה
 
נפגע בדרכו לטפל בתאונה אחרת, ויפוצה
פורסם  28.8.09

לכתבה המלאה
 
עובד העירייה נעלב מהמנהלת ויוכר כנפגע תאונת עבודה
פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
עובד עירייה שהוחלט להופכו למטאטא רחובות יוכר
כנפגע תאונת עבודה

פורסם  20.3.09

לכתבה המלאה
 
תביעה: הבלשים גרמו התקף לב בעקבות טעות בזיהוי
פורסם  6.3.09

לכתבה המלאה
 
"השוטרים טעו בזיהוי והפכו קיבוצניק לנכה"
התפרסם בידיעות אחרונות 6.3.09

לכתבה המלאה
 
תושב הצפון תובע 2.5 מליון שקלים
מהמשטרה על טעות בזיהוי

פורסם  5.3.09

לכתבה המלאה
 
נחשפה לאזבסט, חלתה בסרטן ותובעת 2.5 מליון שקל
פורסם  15.1.09

לכתבה המלאה
 
בן 26 יוכר כנכה צה"ל
פורסם  22.12.08

לכתבה המלאה
 
ננשכה ע"י כלב ותפוצה ב-250 אלף שקל
פורסם  17.7.08

לכתבה המלאה
 
בת 78 תפוצה ב-209 אלף שקל
פורסם  6.6.08

לכתבה המלאה
 
בית הדין לעבודה הכיר בליקוי שמיעה תאונת עבודה
פורסם  21.3.08

לכתבה המלאה
 
קיבל פיצויים 11 שנים לאחר התאונה
פורסם   22.2.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט: מנהל השוק חלה לאחר שהותקף מילולית
פורסם  11.1.08

לכתבה המלאה
 
בית המשפט קבע: יש קשר בין אוטם שריר הלב לעבודה
פורסם   11.1.08

לכתבה המלאה
 
נפצע בתאונת דרכים ויקבל 3 מליון שקל
פורסם   28.12.07

לכתבה המלאה
 
הכלב נשך את האישה בשדיה ובעליו נתבעים לשלם
1.5 מליון שקל

פורסם    21.12.07

לכתבה המלאה
 
85 אלף שקל פיצוי לאישה שנפגעה בעמוד השדרה
במהלך הרדמה

פורסם   16.11.07

לכתבה המלאה
 
280 אלף שקל לצעירה שנפצעה בתאונת דרכים
למרות שאין לה אחוזי נכות

פורסם  19.10.07

לכתבה המלאה
 
החליק באולם שמחות ויקבל 51 אלף שקל
פורסם  25.7.07

לכתבה המלאה
 
תושבת עכו שנפצעה מקריסת קיר תובעת 2 מליון שקל
מקלאבמרקט

פורסם   25.5.07

לכתבה המלאה
 
תושב נהריה תובע 2.5 מליון שקל מקליניקה לטיפולי לייזר
פורסם  26.1.07

לכתבה המלאה
 
משפחתו של תושב הצפון שנהרג בתאונת רכבת
תובעת 2.5 מליון שקל

פורסם   1.12.06

לכתבה המלאה
 
 
סטודנט שנפצע בתאונת דרכים יקבל פיצויים של
כ-340 אלף שקל

פורסם    17.11.06

לכתבה המלאה
 
 
בת 90 תקבל 90
פורסם   1.9.06

לכתבה המלאה
 
 
מתקין אזעקות הוכר כנפגע ב"מחלה מקצועית"
פורסם  7.7.06

לכתבה המלאה
 
 
חברת החשמל תשלם למשפחה כ-840 אלף שקל
פורסם  9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
כ-850 אלף שקל פיצויים למשפחה שבנה התחשמל למוות
פורסם    9.6.06

לכתבה המלאה
 
 
נפגע בקרסול בתאונת דרכים ויקבל מהביטוח 248 אלף שקל
פורסם   24.2.06

לכתבה המלאה
 
 
טוען שחלה עקב תאונה ותובע את הביטוח ב-2.5 מליון שקל
פורסם   18.11.04

לכתבה המלאה
 

תושבת נהריה שנפצעה בתאונת דרכים
תקבל 300 אלף שקל פיצויים

פורסם  12.03

לכתבה המלאה

 
 
 
 
ערן בקר - משרד עורכי דין   כתובת. רח' הרצל 75 נהריה  22446  טל' רב קווי. 04-9001056  פקס. 04-9001057  דואר אלקטרוני. eran.ebeker.co.il@gmail.com
בניית אתרים | עיצוב אתרים | קידום אתרים | כרטיס פייסבוק עסקי סטודיו רותם-בר: rotembarstudio.com