נכי צה"ל ומשרד הביטחון

נפגעי צבא וכוחות הבטחון


מי זכאי לתבוע בגין פגיעה במסגרת הצבא או שירות הבטחון

חייל בשירות צבאי או אדם בשירות משרד הבטחון אשר נפגע במהלך שירותו או חלה במחלה זכאי לתבוע לפיצוי בגין נכותו במסגרת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב) (להלן – החוק). כאמור הפיצוי ניתן למי שנפגע בתאונה או חלה במחלה תוך כדי ועקב שירותו. לעניין זה גם אם הפגיעה ארעה מחוץ למחנה מתקיימת עילת תביעה וזאת בתנאי שהשהייה מחוץ למחנה היתה כדין ולא חלו הפסקות או סטיות של ממש שאין להן קשר עם השירות או עם הדרך אל המחנה או ממנו.


כמו כן, מי שנפגע החל מיום 5.2.1988 בהיותו בחופשה מאושרת מהשירות יהיה זכאי לקבל את הזכויות האמורות בחוק, אם הפגיעה ארעה במסגרת 14 הימים הראשונים של החופשה ובעקבות הפגיעה נגרמה דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה. יובהר כי במקרים בהם הפגיעה נגרמה במהלך חופשה מהשירות, אך תוך כדי עיסוק בעבודה או פעילות אחרת אשר ניתן עבורה תמורה, לא ניתן יהיה לפנות לקבלת פיצוי במסגרת החוק (אלא אם כן העבודה אושרה בשל מצוקה כלכלית קשה).

התנאים לקבלת פיצוי

הכרה כנכה היא השלב הראשון אותו על נפגעי משרד הביטחון, לרבות חיילים ושוטרים לעבור כדי להיכנס תחת כנפי החוק וכל הזכויות הנובעות ממנו. 
מסלול ההכרה מתחיל בהגשת התביעה ע"י חייל או שוטר, להכרה בו כנכה צה"ל לקצין התגמולים, שהינו גוף היושב באגף השיקום שבמשרד הביטחון ביחידה לתביעות וקביעת זכאות נכות צה"ל ותפקידו הינו לקבוע האם תובע יוכר כנכה צה"ל או לא. לצורך כך, קצין התגמולים קובע האם ישנו קשר סיבתי בין החבלה או המחלה שארעה לתובע במהלך שירותו הצבאי לבין שירותו הצבאי.

 

אם החליט קצין התגמולים לדחות את תביעתו של התובע, אזי עליו להודיעו על כך ולנמק החלטתו, וכן עליו לצרף להחלטתו את חוות הדעת הרפואית ו/או את פרוטוקול הועדה הרפואית עליה הסתמך בהחלטתו (אלא אם כן החליט יו"ר הועדה הרפואית שלא לחשוף את הפרוטוקול ואז עליו לרשום בהחלטתו את הטעמים לכך).
 

בהחלטת קצין התגמולים תצוין זכותו של התובע לערער על ההחלטה, המועד לערעור וכתובת הועדה אליה עליו להפנות את הערעור.
 

במידה וקצין התגמולים הגיע למסקנה כי יש מקום לקבל את התביעה, מופנה הנכה לועדה רפואית לשם קביעת דרגת נכותו. במידה וקצין התגמולים מתלבט בשאלת הקשר הסיבתי בין פגיעתו של התובע לבין שירותו הצבאי, קצין התגמולים יפנה את התובע למומחה רפואי מטעמו או לועדה רפואית בכדי שימליצו לו בסוגיה זו.


מבנה הועדה רפואית וערעור על החלטתה


הועדה הרפואית מורכבת מרופאים מומחים, והחלטותיה מתקבלות על סמך בדיקות שערכה לנפגע. הרכב הועדה כולל רופאים בהתאם לתחומי הרפואה השונים שבהם נפגע התובע. בסיום כל הבדיקות הרפואיות, מעריכה הועדה הרפואית את שיעור נכותו של הנפגע באחוזים בהתאם לאמור בקובץ המבחנים לקביעת דרגת נכות.

הן התובע והן קצין התגמולים רשאים להגיש ערר על החלטת הועדה הרפואית והערר יידון בפני ועדה רפואית עליונה שהינה מורכבת משופט, רופא וחבר נוסף.

על החלטתה הסופית של הועדה הרפואית העליונה ניתן לערער בשאלה של חוק בלבד, לבית המשפט המחוזי.

פסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת שופט של בית המשפט העליון.
 

דרגות הנכות המזכות בפיצוי

הנכות המינימאלית המזכה בפיצוי הינה 10%. דהיינו, מי שנקבעה לו נכות נמוכה מ-10%, לא יהיה זכאי לקבלת פיצוי כלשהו לפי החוק ולמעשה ייהנה רק מההכרה בפציעה. 
נפגע משרד הביטחון אשר נקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 10%-19% לצמיתות, זכאי לקבלת מענק חד פעמי במקום תגמולים וכמו כן טיפולים רפואיים רלוונטיים לפגיעה במסגרת קופות החולים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.


בנוסף, יהיו נכים אלו זכאים לקבלת הנחה בתשלום הארנונה, פטור מתשלום אגרת טלויזיה וכיו"ב.
לעומת זאת, נפגע משרד הביטחון ונפגע צבא אשר נקבעה לו נכות בשיעור של 20% ומעלה, יהיה זכאי לקבלת קצבה חודשית למשך כל חייו. ייתכנו מצבים שבהם עבר זמן רב בין מועד קרות הנזק ובין מועד קביעת הנכות ע"י הועדה הרפואית. במקרים אלו, תיקבע הועדה את מועד תחילת הנכות בדרך כלל כמועד בו קרה הנזק והנכה יוכל לקבל פיצוי רטרואקטיבי החל מיום הפגיעה.

הועדה הרפואית מורכבת מרופאים מומחים, והחלטותיה מתקבלות על סמך בדיקות שערכה לנפגע. הרכב הועדה כולל רופאים בהתאם לתחומי הרפואה השונים שבהם נפגע התובע. בסיום כל הבדיקות הרפואיות, מעריכה הועדה הרפואית את שיעור נכותו של הנפגע באחוזים בהתאם לאמור בקובץ המבחנים לקביעת דרגת נכות עפ"י חוק הנכים תגמולים ושיקום.

אנו מזמינים אתכם לפנות בכל שאלה וייעוץ ראשוני לעו"ד ערן בקר:

במייל: ebekerlaw@gmail.com

בטלפון: 04-9001056

בווטסאפ: 0503636922